Voorstel “Voorkom verdere uitval van woningbouwproductie”

Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, en Jos Feijtel, lid BZK Expertteam Woningbouw, hebben een groot aantal (actie)punten opgesteld, waarmee de nieuwbouwproductie van woningen op de korte en de middellange termijn bevorderd zou kunnen worden. Daarmee hopen zij een bijdrage te kunnen leveren aan het huidige debat over de wijze waarop uitval van bestaande projecten voorkomen kan worden, de woningproductie verhoogd kan worden en daardoor het huidige woningtekort kan worden verkleind.

Er zijn 12 hoofdactiepunten:

1. Eis bij de regionale Woondeals een sophisticated vorm van planning en monitoring met concrete plannen, jaar van oplevering en overzicht van stoplichten die nog op groen moeten voor realisatie. Betrek naast de provincies en de gemeenten ook marktpartijen en woningcorpoarties bij deze planning (conform ook de werkwijze van de Woningmakers). Leg daarin een belangrijke rol vast voor markt, corporaties en nieuwbouwmakelaars. Eis verantwoording (en actie) van gemeente en provincie als niet binnen 2,5 jaar na start initiatief een onherroepelijk bestemmingsplan tot stand is gekomen.

2. Al dan niet tijdelijk afschaffen van de eis van 30% sociale huur/65% betaalbaar. Als alternatief zou bij vervolgtranches van de WBI bijvoorbeeld alleen de eis van 30% sociale huur kunnen worden gehanteerd.

3. Opschorten maatregelen (puntenstelsel/huurregulering/optrekken liberalisatiegrens) die de markthuursector doet aarzelen om te investeren. Wel kan de duidelijke boodschap worden uitgedragen dat de maatregelen over twee of drie jaar voor nieuw te bouwen woningen wel doorgaan. Dat geeft mogelijk een boost op de hele korte termijn.

4. Borging regelen voor corporaties die in de middeldure huursector willen bouwen. Enerzijds in overleg met Aedes zorgen dat er een aparte onderlinge waarborg regeling van corporaties komt, zonder overheidsachtervang voor niet-daeb/middeldure huurwoningen. Anderzijds gemeenten stimuleren om borg te staan voor leningen van woningcorporaties voor huurwoningen in het middensegment.

5. Verlaag het BTW tarief op de bouw van betaalbare huurwoningen. Opvallend is dat deze Europese mogelijkheid in ons land niet gebruikt wordt. Bij buurlanden wel.

6. Inzet van leegstaand vastgoed inzetten. Ten eerste kan met gemeenten worden afgesproken dat zij werk gaan maken van het opstellen van een leegstandsregister en het vorderen van panden na een jaar om deze vervolgens geschikt te maken voor bewoning. Hierbij kan een bijdrage van het Rijk worden verstrekt. Vervolgens kunnen recreatiewoningen meer worden ingezet (bijvoorbeeld tot dat het woningtekort in een regio niet meer bedraagt dan 2%) en kan ook ondernemers de mogelijkheid worden gegeven om op hun terrein tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten te realiseren.

7. Regeling maken waarbij het Rijksvastgoedbedrijf in een situatie dat 50% van een project wel verkocht is, 20% van de woningen aankoopt zodat de door de bank vereiste 70% worden gehaald. RVB verhuurt deze woningen en verkoopt die in betere tijden weer. Kost op termijn geen geld.

8. Bouwrijpe grond van gemeenten of beleggers die bedoeld is voor plannen met (veel) dure bouw, maar die voorlopig geen ontwikkelkans hebben, omzetten in kavels voor flexwoningen. Daarvoor een extra flex-subsidie (zoals in 2023) mogelijk maken.

9. Modulaire bouw/fabriekswoningen: bij oplevering van de fabriek van een stempel “voldoet aan Bouwbesluit” voorzien; dan hoeft dat niet meer in elke gemeente apart te worden onderzocht.

10. Maak klip en klaar duidelijk aan gemeenten dat bovenwettelijke eisen die verder gaan dan het bouwbesluit niet mogen volgens de wetgeving en spijker overtreders aan de openbare schandpaal. Kom met sancties.

11. Introduceer op korte termijn een aantal verbeteringen in het grondbeleid, zonder direct het stelsel ter discussie te stellen. Gedacht kan worden aan de introductie van een nieuwe maatstaf voor de inbreng van de grondwaarde, introductie van een landelijke grondbank en een fiscale ondersteuning bij ruilverkaveling. 

12. Voer opnieuw de inkomens afhankelijke premie A regeling in om goedkope woningen betaalbaar te maken. Maak daarbij gebruik van een kostendeskundige die beoordeelt of de prijs van de woning niet eerst duurder is gemaakt omdat de regeling erop van toepassing kan zijn. Geef ruimte aan Slim-koop-regelingen en Koopgarant regelingen  die de markt en corporaties al bieden. En/Of: vergroot het Nationale Koopfonds betaalbare koopwoningen op twee manieren: verdubbel de inkomensgrens en trek 400 miljoen euro uit i.p.v. 40 miljoen. Gelet op de waardeontwikkeling verdient deze actie zich terug.

LEES VERDER VOOR DE OVERIGE 24 ACTIEPUNTEN

Deel dit bericht:

Deel dit bericht:

Laatste berichten

Wooncongres 2024

Bij de komende, 11e editie van het Wooncongres van Platform31 en TU Delft staat de noodzaak om de aanpak van het enorme woningtekort te versnellen centraal. Ondanks de hooggespannen ambities en mooie plannen, blijft de realisatie achter op het gewenste niveau. De minister in het nieuwe kabinet kan alle hulp gebruiken om de uitvoering te versnellen. Dit Wooncongres wil zorgen voor extra schouders onder de woonopgave. Met elk van de deelnemers zoeken we het antwoord op de vraag: wat kun jij doen om de nieuwe minister en de vele woningzoekenden door deze wooncrisis te helpen?

NHG verhoogt garantiegrens bij aankoop woning*

De grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat vanaf januari met 30.000 euro omhoog naar 435.000 euro. Dat is goed nieuws voor met name starters op de woningmarkt die op zoek zijn naar een koophuis. Vier veel gestelde vragen over dit vangnet.